English
Dutch
French

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website (de "Site") zijn de hieronder beschreven gebruiksvoor-waarden verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt u geacht van deze gebruiksvoor-waarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie
De informatie beschikbaar op of via de Site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoon-lijk of professioneel advies worden beschouwd. Het Brand Strategists Networklevert inspanningen opdat deze informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen onjuistheden zich voordoen in deze informatie. Indien de informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal zij de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kan u de webmaster contacteren.

Onderbrekingen
Het Brand Strategists Networklevert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Brand Strategists Networkniet garanderen dat de Site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Links en verwijzingen
De Site kan links naar andere websites bevatten waarover het Brand Strategists Networkgeen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het Brand Strategists Networkkan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in met of van deze websites of van hun inhoud. Indien u van op uw eigen website links wilt creŽren naar de Site, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Aansprakelijkheid
Het Brand Strategists Networkkan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig gebruik van de Site of van de op of via de Site ter beschikking gestelde informatie, uit onderbrekingen door technische fouten, of, uit het raadplegen of het gebruik van de websites (waaronder o.a. links) waarnaar u op of via de Site wordt verwezen of van de aldaar ter beschikking gestelde informatie. Het Brand Strategists Networkis niet aansprakelijk zelfs indien de fout als "zware fout" gekwalificeerd zou worden. Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site hebt verkregen. U waarborgt dat al de informatie die u naar het Brand Strategists Networkverstuurt volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Het Brand Strategists Networkverstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten
Geen enkele intellectuele eigendomsrechten aangaande de Site zelf of een onderdeel ervan alsook aangaande de aldaar ter beschikking gestelde informatie worden overgedragen aan de gebruiker.

Gebruikersnaam en paswoord
U verbindt zich er desgevallend toe het geheime en vertrouwelijke karakter van uw gebruikersnaam en uw paswoord te verzekeren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt uitsluitend op uw verantwoordelijkheid en het feit dat onbevoegden zich bedienen van uw gebruikersnaam of paswoord is niet tegenstelbaar aan het Brand Strategists Network.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De Site wordt beheerst door Belgisch recht.

- - - Back to Top - - -

Copyright Brand Strategists Network© 2005 - All rights reserved | disclaimer |